Natuur-inclusief advies en ontwerp

Natuurinclusief advies en ontwerp

Als architect voor de dieren adviseren we in bouwprojecten over kansen voor biodiversiteit, natuur-inclusiviteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Daarnaast ontwerpt, bouwt en realiseert Nest biobased en circulaire faunavoorzieningen, groene gevels als biotopen en klimaat-adaptieve daken die bijdragen aan meer natuur-inclusieve gebouwen en een biodiverse omgeving. We combineren ecologische data van de projectomgeving, de creativiteit van de architecten, en wensen en eisen vanuit de gemeente zoals puntensystemen tot een natuurinclusief projectplan. Zo helpt Nest bij het realiseren van ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen. Daarnaast zorgt Nest met betrokken bewoners en ecologische data voor het meetbaar maken van de impact van ieder natuurinclusief project.

Kansenscan voor de locatie

Welke diersoorten zijn al aanwezig en passen goed in het gebied? Welke groen-blauwe structuren zijn er? Welke mogelijkheden zijn er voor flora en fauna om echte habitats te creëren? Hoe zit het met klimaatadaptatie en de leefomgeving voor mensen? Welke maatregelen zijn verplicht vanuit de wetgeving of het beleid van de gemeente? Alle mogelijkheden en relevante informatie vind je in een locatie analyse en kansenscan.

Dura Vermeer kansenscan biodiversiteit
Projectadvies natuurinclusief bouwen - Nest

Natuurinclusief projectadvies

Natuurinclusief projectadvies

We passen onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen en de locatie-analyse toe op de projectplannen en ontwerpen, en combineren dit met de creativiteit van de architecten, en wensen en eisen vanuit de gemeente zoals puntensystemen, tot een natuurinclusief projectplan.

Ecologisch groenontwerp

Onze groenontwerpen en advisering van type beplanting en doelsoorten zorgen voor sterke projectvoorstellen in lijn met de ambities van de gemeente op het thema Natuurinclusief en Groen bouwen. De voorstellen zorgen daarnaast voor een prettigere leefomgeving waardoor bewoners en toekomstige gebruikers enthousiaster op de plannen zullen reageren en eventuele bezwaren weggenomen worden.

ZWITSAL axonometrie flora
Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief Gierzwaluw

Architectuur voor de dieren

We maken niet alleen het natuur-inclusieve ontwerp, maar helpen ook met de architectuur voor de dieren in jouw project. Hoe zorg je ervoor dat de faunavoorzieningen goed passen binnen het totale ontwerp van je bouwproject? Kies je voor standaardoplossingen uit onze collectie, een complete biotoop op de gevel of ga je voor maatwerk dat we speciaal voor je ontwerpen?

Materialisatie en technische tekeningen

De materialen die we voorstellen voor de ontwerpen zijn zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur circulair of biobased. Om het maatwerk-ontwerp goed te laten realiseren, zorgen we dat er technische tekeningen worden uitgewerkt. Ook kunnen we de productie en plaatsing voor je regelen.

Gierzwaluw inbouwkast Nest architect
Werkplaats Gelders Eikenhout Maarten Kien BIJproducten

Ontwikkeling en productie

De ontwerpen worden omgezet in producten in onze eigen werkplaats of de lokale werkplaatsen van onze partners. In de voorbereiding wordt samengewerkt met betrouwbare leveranciers en kundige ambachtslieden. Het resultaat zijn duurzame, weersbestendige en stijlvolle faunavoorzieningen die, naast dat ze functioneel zijn, dus ook niet zullen misstaan in de omgeving. 

Realisatie op locatie

De ontwerpen kunnen we voor je produceren en plaatsen op locatie. Dit gebeurt o.a. binnen de kaders van de Wet Natuurscherming en Soortmanagementplannen (SMPs) waarin het aanbieden van verblijfplaatsen als voorschrift is opgenomen. Om de biodiversiteit te laten groeien en materialen niet te verspillen, zorgen we voor blijvende oplossingen.

Hotels voor dieren

Waar kunnen we nog meer mee helpen?

Bewoners informeren en betrekken

Bij natuurinclusief bouwen en verduurzamen kan het zorgen voor goed geïnformeerde en betrokken bewoners veel uitmaken in hoeveel weerstand of enthousiasme je in een project ondervindt. Daarnaast zijn juist de bewoners belangrijk om de biodiversiteit te laten groeien, want waar de bouw stopt, gaat de natuur verder. Nest verzorgt de communicatie en betrekt de bewoners om waarnemingen te delen van biodiversiteit in hun straat of buurt.

Score natuurinclusief puntensysteem

Steeds meer gemeenten en provincies hanteren een puntensysteem om bouwprojecten en vergunningsaanvragen te beoordelen op eisen rondom duurzaamheid, natuur-inclusief bouwen, groen, klimaatadaptatie, en leefklimaat. Ons team ondersteunt met het uitwerken van de scores en bij het onderbouwen van de aanvraag.

Monitoring van biodiversiteit

Het meten van de impact van faunamaatregelen wordt steeds belangrijker. Vaak moet je dit ook overleggen aan de Provincie of Gemeente in de jaren na een project. Wij kunnen deze monitoring verzorgen.

Ecologisch advies en projectplanning

De Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet) zorgt ervoor dat gebouweigenaren verplicht zijn om mitigerende maatregelen te nemen. Zeker wanneer je gaat slopen, komt dit veelvuldig voor. Door gebrek aan informatie over de benodigde maatregelen en de langdurige onderzoeksperiodes van ecologen lopen veel projecten helaas vertraging op.

Betere informatievoorziening aan het begin van een project over welke diersoorten er op een locatie beschermd dienen te worden, welke kansen voor biodiversiteit er zijn, en hoe dit gerealiseerd kan worden, zou dit kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen projecten sneller uitgevoerd worden op natuur-inclusieve wijze. Wij kunnen helpen met advisering over de ecologische planning en ecologische onderzoeken uitvoeren i.s.m. met onze ecologische adviespartners.

Mitigatie voor de Wet natuurbescherming

Om diersoorten te beschermen in het kader van de wet natuurbescherming en om de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te laten groeien kunnen we helpen door nestkasten voor vogels en vleermuiskasten te plaatsen en gebouwen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden ongeschikt te maken.

Training en presentaties over natuurinclusief bouwen

We geloven in een toekomst waarin natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend is. Daarom delen we onze kennis en ervaringen in gastcolleges, themasessies en bedrijfstrainingen. De thema’s zijn daarin hoe natuurinclusief te bouwen of te ontwikkelen, het voldoen aan de wet natuurbescherming, beleid en natuur-inclusieve puntensystemen van gemeentes, koppelkansen tussen natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, het verbeteren van de leefomgeving met oplossingen uit de natuur, en bouwen met en voor de natuur (biobased).

Beleidsnota's voor Natuurinclusief Bouwen, uitvragen en inspiratiegidsen

We werken ook veel voor gemeentes. Om te zorgen dat natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend wordt, werken we mee aan beleidsnota’s en voorstellen om natuurinclusief bouwen een onderdeel te maken van de bouwprocessen. Naast de beleidsdocumenten leveren we ook de bijbehorende inspiratiegidsen om marktpartijen te laten zien wat er mogelijk is. Daarnaast schrijven we mee aan uitvragen vanuit de gemeente om natuurinclusief bouwen mee te nemen in de duurzaamheidsparagraaf.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: